Yhteyslomake

Yhteystiedot


Kainuun Talotarkastajat Oy
Akkoniementie 8 A 23
88600 SOTKAMO

Puh. 044 533 6081
S-posti: juha.leinonen1@outlook.com

Rekisteri- ja tietosuojaseloste


  Rekisterinpitäjä: Kainuun Talotarkastajat Oy
  Akkoniementie 8 A 23 88600 SOTKAMO Y-tunnus: 2994955-1 

  Rekisterin nimi: Kainuun Talotarkastajat Oy:n asiakasrekisteri. 

  Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö: 
  Juha Leinonen, 
  sähköpostiosoite: juha.leinonen1@outlook.com 
  puhelinnumero: +358 44 533 6081 

  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste 
  EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn asiakkaan välinen sopimus. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan tilaamien palvelujen laskuttaminen, yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, palveluista tiedottaminen ja muu markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

  Rekisterin tietosisältö 
  Rekisteri sisältää asiakkaistamme seuraavia tietoja: henkilön nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, laskutustiedot, tiedot tilatuista palveluista. Tietoja säilytetään 10 vuoden ajan. 

  Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot koostetaan asiakkaan kanssa käytyjen keskustelujen tai puhelujen aikana tai ne saadaan sähköisesti sähköpostiviestien tai nettilomakkeiden välityksellä tai sosiaalisen median palvelujen kautta tai muista vastaavissa tilanteista, joissa asiakas luovuttaa meille vapaaehtoisesti henkilötietojaan. 

  Tietojen säilytysaika 
  Tarkastustoimintaa liittyy määräys tietojen säilytysvelvollisuudesta ja tietojen säilytysaika määräytyy asianmukaisen lain, asetuksen tai määräyksen mukaan. Pääsääntöisesti tietojen säilytysvelvollisuusaika asuntokaupan tarkastustoimintaan liittyvissä toimeksiannoissa on 10 vuotta. Ellei laki, asetus tai muu määräys edellytä, tiedot säilytetään niin kauan kuin asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tietoja tarvitaan, on voimassa. 

  Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 
  Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaisen niin erikseen vaatiessa. 

  Tietojen poistaminen 
  Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta, asiakassuhteen päätymisen tai tietojen säilytysvelvollisuuden päättymisen vuoksi. 

  Rekisterin suojauksen periaatteet 
  Henkilötietoja säilytetään EU:n alueella ja luottamuksellisina. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietoja käsittelevät tietojärjestelmät on suojattu asianmukaisesti palomuurein ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä. Tietojärjestelmälaitteistojen ja -ohjelmistojen fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta on huolehdittu asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että henkilötietoja, tietojärjestelmien käyttöoikeuksia ja muita tietoturvallisuuden kannata kriittisiä tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

  Henkilötietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tietojen korjaamista tai poistamista 
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisterissä olevat henkilötietonsa ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä tai häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä. Pyyntö tulee esittää rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle kirjallisesti ja rekisterinpitäjällä on oikeus vaatia pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, eli viimeistään kuukauden kuluessa.  
Kainuun Talotarkastajat Oy Copyright ©2019, All Rights Reserved.

Palvelun tuottaa Fokus-Visual